image1 image2 image3 image4 image5

Welkom op de site van Vak­w­erk, prak­tijk voor leeron­der­s­te­un­ing op maat!

Vak­w­erk biedt onder­s­te­un­ing aan kinderen en jon­geren met leer­prob­le­men. Vak­w­erk ken­merkt zich door maatwerk voor ieder kind. Per­soon­lijke aan­dacht en een veilige omgev­ing zijn fac­toren die bij ons hoog in het vaan­del staan.

We begelei­den leer­lin­gen met leer­prob­le­men, zoals dyslexie, dyscal­culie en NLD, maar ook leer­lin­gen met con­cen­tratie– en aan­dacht­stoor­nissen en vor­men van autisme. Soms is niet duidelijk waar de leer­prob­le­men van­daan komen. Ook dan zijn leer­lin­gen welkom.

We zien vooral leer­lin­gen uit het voort­gezet onder­wijs van alle niveaus (VMBO, HAVO, VWO), maar ook stu­den­ten MBO kun­nen bij ons terecht.

Wat doen wij?

  • Het ‚leren leren’ bij alle voorkomende vakken
  • Struc­tur­eren en plan­nen van huiswerk
  • Con­trol­eren en over­horen van huiswerk
  • Struc­tur­eren van teksten
  • Hulp bij automa­tis­eren in brede zin
  • Dyslexie en leren
  • Het ken­nis maken met en uit­proberen van tech­nis­che hulp­mid­de­len bij dyslexie
  • Het leren omgaan met dyslexie en andere leer­stoor­nissen en –problemen.