image1 image2 image3 image4 image5

Visie & Werk­wi­jze

Werk­wi­jze
Na aan­meld­ing vindt een intake plaats met leer­ling en oud­ers. In dit gesprek zal geprobeerd wor­den de hulpvraag helder te kri­j­gen. Vanuit de zwakke én sterke kan­ten van de leer­ling, wordt het doel van de begelei­d­ing bepaald. Ook zal wor­den vast­gesteld welke begelei­d­ingsvorm het beste bij de hulpvraag, het karak­ter en het niveau van het kind aansluit: groeps­begelei­d­ing, indi­vidu­ele begelei­d­ing of een com­bi­natie daarvan.

De leer­ling bli­jft zelf ver­ant­wo­ordelijk voor zijn of haar leer­pro­ces. Wij streven ernaar dat de leer­ling uitein­delijk volledig zelf­s­tandig zijn school­w­erk kan managen.

Tevens kunt u van ons een regel­matige terugkop­pel­ing naar oud­ers en, indien dit op prijs wordt gesteld en hier­voor goed­keur­ing wordt gegeven, naar school verwachten.

Visie
Maatwerk, een veilige omgev­ing en een opti­male samen­werk­ing met de leer­ling en andere betrokke­nen zijn aspecten die in onze prak­tijk cen­traal staan. Aan de hand van deze aspecten is er een nieuw logo ontwikkeld, dat onze visie ondersteunt.


In ons logo is het wel­bek­ende tan­gram, een Chi­nese puzzel, ver­w­erkt. De tan­gram staat vooral bek­end als gezelschapsspel, maar heeft meerdere betekenis­sen. Wij hebben voor dit figuur gekozen, omdat:

  • er meerdere oplossin­gen mogelijk zijn;
  • samen­werken gewenst is: de losse fig­uren vor­men samen één geheel;
  • de ver­schil­lende fig­uren staan voor de ver­schei­den­heid in hulpvraag: ieder mens is uniek;
  • dit staat voor gezelschap: ons vak­w­erk­pand biedt een huiselijke sfeer.

Het logo is ont­wor­pen door Stu­dio Sanne Gijs­bers.

Meer infor­matie? Zie ‚con­tact’. Wij streven ernaar om alle vra­gen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.