image1 image2 image3 image4 image5

Nieuw bij Vak­w­erk: de train­ing ‚Hoe plan ik mijn huiswerk?‚

Vaak is het lastig om school­w­erk goed voor elkaar te kri­j­gen. Bijvoor­beeld omdat scholieren moeite hebben om vooruit te denken/​werken of om zich lang te con­cen­tr­eren. In deze train­ing leer je vaardighe­den, die je helpen bij het plan­nen en uitvo­eren van je huiswerk. De scholieren leren aller­lei nieuwe trucs en gaan deze uit­proberen. Gaan­deweg ont­dekken ze wat wel of niet bij hen werkt.

Super­boek

Dyslexie? Neem eens een kijkje op de nieuwe web­site www​.super​boek​.nl! Dit Is een plat­form spe­ci­aal voor jeugd en jon­geren met een leesbeperking.

Leer­lin­gen kun­nen zich via de web­site zelf inschri­jven om op school en thuis gebruik te kun­nen maken van gespro­ken boeken.

Android ver­sie Dai­sylezer app

In jan­u­ari zal de Android ver­sie van de Dai­sylezer app via de Android mar­ket ter beschikking komen.

Wat is de Dai­sylezer app?

De Dai­sylezer app maakt het mogelijk om de boeken van de boeken­plank en de tijd­schriften uit de leesmap via je tablet of smart­phone te beluis­teren. De Android ver­sie van de Dai­sylezer app heeft alle func­tion­aliteiten die ook in iOS ver­sie zit­ten, uit­ge­zon­derd van het aan kun­nen passen van de afspeel­snel­heid. De Android ver­sie heeft wel als extra dat er meerdere edi­ties van tijd­schriften bewaard kun­nen wor­den. Ook is er een plak­boek toegevoegd. Met het plak­boek kun­nen losse artike­len uit tijdschriften/​kranten (maar niet uit boeken) in een virtueel plak­boek geplaatst wor­den om te bewaren als naslag. Via de web­site zullen we u op de hoogte bren­gen, zodra de Android ver­sie beschik­baar is.