image1 image2 image3 image4 image5

Onze part­ners

Vak­w­erk werkt samen met een twee­tal partners:

PVRT– Prak­tijk Voor Reme­dial Teach­ing & Behan­del­ing
PVRT werkt met diverse leer­prob­lematieken in het basison­der­wijs. De leer­prob­le­men var­iëren van lees– en/​of spelling­prob­le­men tot reken­prob­le­men of een com­bi­natie hier­van. Ook leer­lin­gen met leer­prob­le­men en sociaal-​emotionele prob­le­men (faalangst of moti­vatieprob­le­men) of gedragsprob­le­men (een stoor­nis in het autis­tisch spec­trum of AD(H)D) kun­nen bij PVRT terecht.

www​.pvrt​.nl

Prak­tijk Mar­lou Janssen
Prak­tijk Mar­lou Janssen ver­zorgt eerstelijns psy­chol­o­gis­che zorg, diag­nose en behan­del­ing van leer– en ontwik­kel­ing­sprob­le­men en diag­nose en behan­del­ing van ern­stige dyslexie.

www​.prak​tijk​mar​lou​janssen​.nl