image1 image2 image3 image4 image5

Groeps­begelei­d­ing

Vak­w­erk biedt groeps­begelei­d­ing die klein­schalig is van opzet. In de groep werken max­i­maal 7 leer­lin­gen. Door de beperkte grootte van de groep is er een veilige en rustige omgev­ing, waarin er vol­doende ruimte is voor per­soon­lijke aan­dacht voor de leer­ling.

Er kan voor groeps­begelei­d­ing gekozen wor­den, wanneer:

  • de leer­ling behoefte heeft aan begelei­d­ing bij schooltaken en het plan­nen en organ­is­eren hiervan
  • de leer­ling een rustige omgev­ing nodig heeft om te kun­nen leren
  • de leer­ling kampt met dis­ci­plineprob­le­men bij het maken van huiswerk en het leren voor toetsen


Als de leer­prob­le­men zo groot zijn dat dit niet opgevan­gen kan wor­den in de groep, dan kan overgestapt wor­den naar indi­vidu­ele leeron­der­s­te­un­ing of naar reme­dial teach­ing. Tevens is een com­bi­natie van beide begelei­d­ingsvor­men mogelijk.


Open­ingsti­j­den
Dagelijks van 14.00u tot 18.00u. Tij­dens toetsweken is Vak­w­erk geopend vanaf 12.00u.

Vakanties
Gedurende vakanties is Vak­w­erk ges­loten.
De week vooraf­gaand aan de kerst– en zomer­vakantie is Vak­w­erk beperkt geopend. Deze open­ingsti­j­den wor­den in over­leg met leer­lin­gen en oud­ers vastgesteld.

Start nieuwe school­jaar
Na de zomer­vakantie her­vat Vak­w­erk stan­daard haar groeps­begelei­d­ing in de tweede school­week van het nieuwe schooljaar.


De begelei­d­ing wordt gegeven door Mer­ijn Claus.